• Russian
  • English
  • Ukrainian

Про підходи до укладання посібника для культорологічної освіти


Становлення системи культурологічної освіти ставить на порядок денний питання про витворення нового типу навчального посібника, який враховував би специфіку культурологічного підходу до предметів, що вивчаються, зокрема до історії культури. Модель такого типу навчальних посібників пропонується харківськими педагогами і науковцями, які розробляють (спільно зі своїми колегами в Києві, Москві, Челябинську, Красноярську і т.п.) педагогічну концепцію "Школа діалогу культур". Першим кроком у вказаному напрямку був посібник "Методические материалы к изучению раздела "Античная культура" курса "История художественной культуры" (Харьков, 1990), укладений фахівцями Харківського інституту культури. Автори розробки вважали за необхідне репрезентувати цілісне бачення античної культури на противагу спрощеній, однобічній її інтерпретації при традиційному мистецтвознавчому підході. Центральне місце в посібнику належить "пакетові текстів", які висвітлюють античне суспільство з різних сторін: укладачі намагалися дати можливість студенту познайомитися з різними типами історико-культурних джерел (юридичними, історичними, риторичними, художніми, тощо) і побачити, як конкретне явище античної історії (в цьому посібнику — повстання рабів і гладіаторів під проводом Спартака) заломлювалюсь у свідомості сучасників і в культурній традиції наступних поколінь. У посібнику повстання Спартака постало "точкою згортання" античної культури, моментом кристалізації її смислів, через який студенти можуть розглянути суттєві риси, почути неповторний голос Античності в світовому полілозі культур.

На теперішній час співробітники харківської лабораторії "Школи діалогу культур" продовжують розробляти нову модель навчального посібника культурологічного спрямування. Нині в роботі знаходиться навчальний посібник "Україна — Культура — Світ", призначений для студентів творчих та культурологічних, педагогічних спеціальностей, для учнів старших класів, самоосвіти, факультативної роботи в логіці діалогу культур.

Особливості цього посібника будуть:

1. розгляд культури в її історичній динамиці як головний зміст освіти;

- репрезентація культури не в "знято-гармонізованому" вигляді, а у змістовних суперечностях, внутрішніх протистояннях різних творчих підходів, концепцій, авторських візій; і

2. головний матеріал для роботи — текст культури; культура усвідомлюється через авторські творчі вияви, через власні історичні форми;

3. актуалізація особистісного підходу до репрезентованого матеріалу; відкритість, альтернативність узагальнюючих висновків, орієнтація на співтворчість читача.

Метою посібника є наголошення на поліваріантності аналізу української культури та її місця в світовому діалозі культур, підкреслення неможливості звести історію української культури до ідеологізованих моделей, сприяння витворенню авторських підходів до розгляду культурних феноменів.

Головним змістом посібника має стати така проблематика: Україна в контексті світової культури. Джерела і витоки українства. Етногенез та культурогенез. Субстрати та суперстрати. Змістові взаємовпливи. Формотворчість. Структури етнокультурної самосвідомості. Українство в геополітичних зрушеннях (від архаїки до сьогодення). Хутір і мегаполіс, "Європа", та "просвіта". Рівні культурних взаємовпливів. Діалог культур: у свідомості українця, в українстві, в поліетнічному середовищі, в лабіринтах імперій, в світі й "поза світом". Цілісність і партикулярність. Мінливе й нерухоме, перехідне і вічне в українстві.

Формою викладу матеріалу є лекційні блоки, репрезентативні добірки текстів культури для самостійного аналізу, Матеріал для зіставлення дослідницьких підходів, бібліографічний путівник, методичні та психолого-педагогічні вказівки для проведення обговорень, дискусій, для організації роботи в малих творчих групах та індивідуального творчого пошуку.

Оригінальними рисами в новій моделі посібника є система творчих завдань для самостійної роботи; розгляд маргінальної для традиційного історико-культурного підходу тематики цілісного функціонування культури в перетині економічних, політичних, соціальних, мистецьких, світоглядних аспектів; залучення маловідомого документального матеріалу, зокрема неопублікованих архівних даних про українське просвітництво XVIII — початку XIX ст. Традиційно залучувані матеріали подано в принципово нових зв'язках та співвідношеннях для індивідуалізації навчального процесу.

Матеріали посібника можуть стати основою для витворення нового покоління культурологічних навчальних книг.

Предметні Області: Наука, Педагогіка